Asahi Beer
£3.50
41. Seabass Hosomaki
£3.20
63. Prawn Tempura Temaki
£4.20
17. Salmon Sushi
£3.20
22. Mackerel Sushi
£3.20